Közzétételi lista

 • Teljes dokumentum megtekintése, letöltése
 • NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

  A 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§ (1) - (2) bekezdése értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

  1. Az óvodai felvétel:

  Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét betölti. Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, illetve a felvételi körzetben lakóhellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

  2. A beiratkozás ideje:

  A beiratkozásra tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó a beiratkozás első határnapját megelőzően közleményt vagy hirdetményt tesz közzé.

  3. A térítési díj:

  Az óvodai ellátás ingyenes, kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni. Az étkezési térítési díj: 410.-Ft/nap/fő
  Ingyenes étkezésben részesül az a gyermek,

 • - aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • - olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 • - nevelésbe vették,
 • - tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • -- aki olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át.
 • 4. Az intézmény nyitva tartása

  A nevelési év: szeptember 1. napjától - augusztus 31. napjáig tart
  Az óvoda nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig 05:30 - 16:30
  A nyári zárás időpontja: június utolsó két hete és július első hete (3 hét) pontos időpontjáról
  február 15. napjáig tájékoztatjuk a szülőket. Szülői igény esetén a gyermekek elhelyezése a
  Hétszínvirág Óvodában biztosított.

  5. A nevelési évben tervezett ünnepek, megemlékezések:

  A nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események a Pedagógiai Program és az Éves munkatervben meghatározottak szerint történik, időpontjait a csoportnaplókban rögzítjük.

  6. Dokumentumok:

 • - Házirend
 • - Szervezeti és működési szabályzat
 • - Pedagógiai program
 • A dokumentumok nyilvánossága biztosított:

 • - a honlapon
 • - az intézményben, a helyben a szokásos módon.
 • A Házirend egy példánya - az óvodás gyermek beíratásakor - minden szülő számára átadásra kerül.

  7. Óvodapedagógusok száma, iskolai végzettségük, szakképzettségük:
  Óvodapedagógusok végzettség szerint Fő
  Főiskolai végzettségű főállású óvodapedagógus 11
  Közülük közoktatási vezető szakvizsgával rendelkezik 2
  Ebből közoktatási szakértő, szaktanácsadó mesterpedagógus 1
  Közülük fejlesztő óvodapedagógus szakvizsgával rendelkezik 1

  8. Dajkák száma, iskolai végzettségük, szakképzettségük:
  Dajkák végzettség szerint Fő
  Dajkai szakképesítéssel rendelkező dajka 4
  Dajkai szakképesítéssel nem rendelkező dajka (érettségi) 2

  9. Óvodatitkár száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége:
  Óvodatitkár végzettség szerint Fő
  Szakképesítéssel nem rendelkező (érettségi) 1

  11. Óvodai csoportok száma, egyes csoportok gyermek létszáma:
  A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 6
  A gyermekcsoportok létszáma a 2016. október 1. napi állapot szerint:
  Vackor csoport: 21 fő
  Teknősbéka csoport: 18 fő
  Micimackó csoport: 20 fő
  Fáncsi csoport: 20 fő
  Süni csoport: 19 fő
  Misi mókus csoport: 24 fő
  Összesen: 122 fő


  Berhida, 2016. október 1.


  Kovácsné Tobak Márta
  intézményvezető

  Aktuális híreink

  Beiratkozas

  Kedves Szülők!

  A farsangi mulatság időpontja óvodánkban: 2016. 02. 12. péntek. Várjuk a gyerekeket ezen a napon ötletes, vidám kis jelmezekben!

  2016-02-07

  Ingyenes étkezés

  Tájékoztatás az ingyenes étkezés igénybevételének lehetőségéről

  2016-02-13

  A vegyes összetételű csoportok

  A vegyes összetételű csoportok 3 éves kortól, iskolába lépésig szerveződnek.

  2016-04-29

  2016-02-06

  Csoportok